Category Archives: เรื่องเด่น

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.เชียงราย โดยไม่ได้นัดหมาย

รัฐมนตรีเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงเรียนแบบไม่แจ้ง แทนที่จะไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการที่สกลนคร นี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมาก!! โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

PBL | เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนบูรณาการ Problem Based Learning (PBL) ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบ ทองมาก โดยโรงเรียนที่สนใจ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) 20 คน บ้านขะยูง 19 คน บ้านทุ่งยาวคำโปรย 13 คน บ้านทุ่งโพธิ์ 2 คน บ้านโศกขามป้อม 3 คน รวม 57 […]

กิจกรรมร่วมสร้างคนดีศรีปะทาย | โรงเรียนบ้านปะทาย

สุดท้ายหลอมรวมความคิดร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างคนดี คนเก่งยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

วันที่ 23 ธ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556

กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม การพัฒนาระบบ QA and CQI กลุ่มที่ 3

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา จัดกิจกรรม “การพัฒนาระบบ QA และ CQI กลุ่มที่ 3″ ที่ร.ร.บ้านหนองบัวขาว อ.เมือง และ ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ 3 ชัยภูมิ)

กำหนดการพัฒนาระบบ  QA  and  CQI  (กลุ่มที่  ๓) ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว  อำเภอเมือง  และโรงเรียนราษฎร์บำรุง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลดกำหนดการ  

ภาพกิจกรรม การพัฒนาระบบ QA and CQI กลุ่มที่ 2

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2556 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (Centre for Research on Education System: CRES) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบ QA และ CQI ณ โรงเรียนกุดเชียงมุน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี และโรงเรียนไฮตาก (กลุ่มที่ 2 อุบลราชธานี) โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเยียมชมกิจกรรมโรงเรียนกุดเชียงมุน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี และโรงเรียนไฮตาก […]